Stadgar

Stadgarna antagna vid föreningens möte den 3 mars 2011

§1
Kommitténs namn skall vara Svenska Palestinakommittén.

§2
Kommitténs syfte är att som ett partipolitiskt och religiöst oberoende humanitär hjälporganisation stödja det palestinska folket.

§3
Kommittén skall ha minst två medlemsmöten per år, varav det ena skall vara årsmöte.

§4
Medlemskap kan efter anmälan erhållas av dem som delar kommitténs syfte. Medlem betalar årligen en avgift, som beslutas av årsmötet.

§5
Årsmötet utgör högsta beslutande organ för kommittén och fastlägger verksamheten för det kommande året. Årsmötet hålles före april månads utgång. Kallelse till årsmöte skall tillställas medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

På årsmötet äger medlem en röst, familj två röster och ansluten organisation en röst. Röstning genom fullmakt kan ej förekomma.

På årsmötet skall följande obligatoriska ärenden förekomma:

  • Versamhetsberättelse
  • Revisionsberättelse
  • Beslut i ansvarighetsfrågan
  • Val av styrelse bestående av minst fem ordinarie ledamöter
  • Bland dessa utser årsmötet ordföranden, kassör och sekreterare.
  • Val av två ordinarie revisorer samt en ersättare.
  • Val av valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande.
  • Fastställande av verksamhetsplan, efter förslag av styrelsen.
  • Fastställande av årsavgift.

§6
Vid ändring av stadgar erfordras tvåtredjedels majoritet. Beslut skall ske vid två årsmöten.

§7
Mellan årsmötena ansvarar styrelsen för den löpande verksamheten. Styrelsens beslut fattas med en enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§8
Firmatecknare, ordförande och kassör skall vandelprövas.

§9
Vid upplösning av kommittén tillfaller kommitténs pengar Palestine Red Crescent Society. (Den Palestinska Röda Halvmånen)